Vyhlášky

Veřejná vyhláška č. 1/2007

Obec Ústrašice
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007,
kterou se mění  vyhláška č. 1/2003, o místních poplatcích
 
Zastupitelstvo obce  Ústrašice se na svém zasedání dne 22.8.2007 usneslo vydat na základě § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a v souladu s §  10 písmeno d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. I
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003, o místních poplatcích, se mění takto:
 
V části IV článku 11 se za odst. 2 vkládá nový odst. 3, který včetně poznámek od čarou zní:
 
3)  Od poplatku jsou osvobozeny:
 
a)      osoby, které jsou v obci  přihlášeny trvalému pobytu, ale v obci nebydlí ani se na jejím území celoročně nezdržují
 
b)      osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v sídle ohlašovny[1] - Obecní úřad Ústrašice čp. 55,
 
c)      osoby, které dlouhodobě (déle než 6 měsíců v roce)  pobývají v zahraničí.
 
     
 
 
Čl. II
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2007.
 
 
 
 
Ing. Vlastislav Machander                                                      Jiří Pánek
starosta obce                                                                           místostarosta obce
 
 
 
Zveřejněno na úřední desce:  30.8.2007
 
 
Sejmuto:


[1] § 2 písmeno d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)