Vyhlášky

obecně závazná vyhláška č. 3/2007

OBEC ÚTRAŠICE
 
Obecně závazná vyhláška
č. 3/2007,
kterou se vydává Požární řád obce
 
Zastupitelstvo obce Ústrašice se na svém zasedání dne 28.11.2007 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Požární řád obce
 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád obce Ústrašice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci/městě

 (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami              a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále následující jednotkou/jednotkami požární ochrany:
a) 1 jednotka  kategorie JPO 5  se sídlem v Ústrašicích
(2) Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Jmenovité určení a údaje o osobách jsou vedeny v dokumentaci obce.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
a) pálení větví a klestu v lesích, rozdělávání ohňů v blízkosti stohů či objektů. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena nahlášením předem na Obecním úřadu Ústrašice a na HZS Tábor. Konkrétní složení požární hlídky a počet osob je součástí dokumentace obce.
 
        (2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
a) letní období od 1.4. do 30.10. Bezpečnost v tomto období je zajišťována dodržováním předpisů o požární ochraně.
    
 

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.
(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 1.

Čl. 5
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

(1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotek sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2.
(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice Ústrašice.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
(1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.
a) přirozené
   
Stupně požárních poplachů
Vodní zdroj:
Čerpací stanoviště:
Kapacita vodního zdroje:
Použitelnost:
Maršovský potok
Viz mapka - příloha č. 4
dostatečná
Celoročně
  
  
 (2) Vyznačení zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku    a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace je promítnuto a vyznačeno do plánku obce (příloha č. 4), který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené           v článku 5 a jednotce HZS Jihočeského kraje územní odbor Tábor.
(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje[1].
(4) Vlastník pozemku či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1) Obec/město zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů”
a) obecní úřad Ústrašice, tel. 381292077
 
 (3) Požár lze také hlásit na telefonním čísle HZS tel. č. 150, popř. na tísňovou linku tel. č. 112

Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

 
Vyhlášení požárního poplachu v obci Ústrašice se provádí:
a)   ruční sirénou,
 

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje je uveden v příloze č. 1.
Čl. 10
Zrušovací ustanovení
 
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1 ze dne 28.5.1991
 
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
 
 
 
 
                       
……………………              …………………………
       Jiří Pánek              Ing. Vlastislav Machander
místostarosta obce                 starosta obce
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

 

Příloha č. 1

 

 

Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu kraje

 
(1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
(2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
Stupeň požárního poplachu
stupeň požárního poplachu
první jednotka PO
druhá jednotka PO
třetí jednotka PO
I.
 VPÚ
DS Planá nad Luž.
 DS Ústrašice
II.
 
 
 
III.
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2
 
Dislokace JPO
 
 
 
Dislokace JPO
Dislokace JPO
Kategorie JPO
Počet členů
Minimální počet členů
v pohotovosti
 Ústrašice
 5
 10
 3
 
 
 
 
Příloha č. 3
 
 
Požární technika a věcné prostředky PO
 
Požární technika a věcné prostředky PO
Požární technika a věcné prostředky PO
Počet
 
 
 
+
 
 
 
 
 
[1] § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů