Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

OBEC ÚSTRAŠICE
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008,
kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě
 
Zastupitelstvo obce Ústrašice se na svém zasedání dne 17.12.2008 usneslo vydat na základě § 26 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Stanovení úhrady vodného ve dvousložkové formě
 
Ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky se na území obce Ústrašice, stanoví úhrada vodného ve dvousložkové formě.1)
 
Čl. 2
Stanovení druhu pevné složky
 
Pevná složka vodného se stanoví podle kapacity vodoměru.2)
 
Čl. 3
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009
 
 
 
          ..…………………….          .………………………..........
                     Jiří Pánek                                                         Ing. Vlastislav Machander, Ph.D.
                  místostarosta                  starosta
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2008
 
Sejmuto z úřední desky dne:


1)      § 20 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
2)      § 32 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.