Vyhlášky

obecně závazná vyhláška č. 1/2008

Obec ÚSTRAŠICE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Ústrašice vydává dne 17.12.2008 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Část I.
Čl. 1.
Základní ustanovení
(1)          Obec Ústrašice vybírá tyto místní poplatky ( dále jen poplatek ):
a)            poplatek ze psů,
b)            poplatek ze vstupného,
c)            poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“)[1]
Část II.
Poplatek ze psů
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)               Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Ústrašice[2]
(2)               Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1)               Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, do 15 dnů od jejího vzniku.
(2)               Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém nastala skutečnost tuto povinnost zakládající.
(3)               Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku číní ročně za prvního psa 60,- Kč, a za každého dalšího psa 90,- Kč.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1)               Poplatek je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku
(2)               Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek v jeho poměrné části splatný do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození od poplatku
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[4].
Část III.
Poplatek ze vstupného
Čl. 7
Předmět poplatku a poplatník
(1)            Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.[5]
(2)            Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[6]
Čl. 8
Ohlašovací povinnost
(1)          Poplatník je povinen nejpozději do 2 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.
(2)          Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3)          Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zároveň poplatník předloží správci poplatku neprodané vstupenky.
Čl. 9
Sazba poplatku
(1)        Sazba poplatku z vybraného vstupného na:
a)      plesy, akce s dechovou a taneční hudbou – 3 %,
b)      zábavy, diskotéky, akce s rockovou hudbou – 10 %,
c)      prodejní akce a reklamní akce – 10 %,
Čl. 10
Splatnost poplatku
(1)            Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne skončení akce.
(2)        Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.[7]
Část IV.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Čl. 11
Poplatník
Poplatek platí:
(1)          Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný dům nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou obci povinny oznámit jména a data narození osob za které poplatek odvádějí.
(2)          Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 12
Ohlašovací povinnost
(3)          Poplatník podle čl. 11 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
(4)          Poplatník podle čl. 11 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Čl. 13
Sazba poplatku
(1)          Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 17 odst. 1 a 2 je stanovena podle ustanovení § 10b odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích a činí 180 Kč.
(2)          V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 14
Splatnost poplatku
(1)          Poplatek pro poplatníka podle čl. 11 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
(2)          Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
Čl. 15
Osvobození
(1)          Od poplatku jsou osvobozeny:
a)            osoby, které jsou v obci přihlášeny k trvalému pobytu, ale v obci nebydlí ani se na jejím území celoročně nezdržují,
b)            osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v sídle ohlašovny – Obecní úřad Ústrašice čp. 55,
c)            osoby, které dlouhodobě (déle než 6 měsíců v roce) pobývají v zahraničí.
Část V.
Čl. 16
Ustanovení společná a závěrečná
(1)         Místní poplatky stanovené touto vyhláškou lze uhradit platbou v hotovosti do pokladny obce, poštovní poukázkou nebo též platbou na účet obce.
(2)         Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.[8]
(3)          Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy (např. ohlašovací povinnost), může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního zákona.[9]
(4)          Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužnou částku vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.[10]
(5)          Obec, která poplatek spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.[11]
Čl. 17
Zrušovací ustanovení
(1)          Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003, o místních poplatcích, účinná od 1.1.2004.
(2)          Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se mění vyhláška č. 1/2003, o místních poplatcích, ze dne 22.8.2007
Čl. 18
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2009
 
 
 
 
          ..…………………….          .………………………..........
                     Jiří Pánek                                                         Ing. Vlastislav Machander, Ph.D.
                  místostarosta                  starosta
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 17.12.2008
 
Sejmuto dne:


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích)
[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[4] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[5] § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[6] § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[7] § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[8] § 11 zákona o místních poplatcích
[9] § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
[10] § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[11] § 16 zákona o místních poplatcích