Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Zastupitelstvo obce Ústrašice vydává podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písm.d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 
Část I.

 

Čl. 1

 

Základní ustanovení

 
1)      Obec Ústrašice vybírá tyto místní poplatky:
a)     poplatek ze psů,
b)     poplatek ze vstupného,
c)      poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
                        využívání a odstraňování komunálních odpadů.
                                    
2)      Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
 
 
Část II.

Poplatek ze psů

 

Čl. 2 

Předmět poplatku

 

     Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
 
     

 

Čl. 3

Poplatník

 

1)      Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
2)      Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne kdy vznikla poplatková povinnost.
Čl. 4

Sazby poplatku

 

1)       Výše poplatku za 1. psa činí 60,- Kč za kalendářní rok. 
Za každého dalšího psa 90,- Kč za kalendářní rok.
2)       Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1).
  
 
Čl. 5

   Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

1)      Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve                kterém pes dovršil věk tří měsíců.
2)      Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku  postupuje se obdobně.  Přeplatek poplatku se vrátí požádá-li o to poplatník a činí-li přeplatek více jak 50,- Kč.
 
 
Čl. 6

Splatnost poplatku

 

1)      Poplatek je splatný jednorázově do 31. března kalendářního roku.
2)      Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti je poplatník povinen zaplatit poplatek do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla. 
 
   
 
Část III.

 Poplatek ze vstupného

 

  Čl. 7

Předmět poplatku a poplatník

 
1)      Předmětem poplatku je vstupné 2) na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce snížené o daň z přidané hodnoty, je-li  v ceně vstupného obsažena.
2)      Poplatníkem je fyzická  a právnická osoba, která akci uvedenou v odst. 1 pořádá.
 
 
 

Čl. 8

Sazby poplatku a jeho splatnost

 
1)      Poplatek ze vstupného podle druhu hudby činí:
a) hudba dechová a taneční – 3% z vybraného vstupného
            b) hudba roková  – 10% z vybraného vstupného
2)      Poplatek je splatný do 7 dnů od pořádání akce
3)      Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 3).

Čl. 9

Oznamovací povinnost

   

1)      Poplatník je povinen nejpozději do 2 dnů před konáním akce oznámit obecnímu úřadu písemně nebo ústně druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného.
2)      Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen  podepsat čestné prohlášení o počtu prodaných vstupenek a celkové výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena
 
 
 
    Část IV.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Čl. 10

Poplatník

 

Poplatek platí:
 
a)      fyzická osoba, která  má v obci  trvalý pobyt; za  domácnost může  být poplatek odveden společným  zástupcem,  za  rodinný nebo  bytový  dům  vlastníkem  nebo  správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

 

 

 

Čl. 11

Sazba poplatku

 
1)     Sazba poplatku pro poplatníka podle Čl. 10 písm. a) a b) je stanovena podle ustanovení § 10b odstavec 3 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve  znění pozdějších  předpisů a činí 120 Kč za kalendářní rok.
2)     V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je    určena nebo  slouží k individuální rekreaci v  průběhu  kalendářního  roku, se uhradí poplatek v poměrné  výši,  která  odpovídá  počtu  kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby  v  příslušném kalendářním roce.  Dojde – li ke změně  v průběhu kalendářního měsíce,  je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
 

Čl. 12

Splatnost

 

1)      Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31. března předmětného roku.

2)      Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti je poplatník povinen zaplatit poplatek do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikl.
 
 
 
Část V.
Ustanovení společná a závěrečná
 
Čl. 13
 
1)      Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky není-li stanoveno jinak.
2)      Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
3)      Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou případně bankovním převodem na účet obce.
4)      K odstranění tvrdosti může obecní úřad na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
 
 
Čl. 14
Sankce
 
1)      Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
2)      Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy ( např. oznamovací povinnost) může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 4).
 
 
 
Čl. 15
 
Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.
 
 
 

Čl. 16
 
1)      Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/1994 o místních poplatcích.
2)      Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o místních poplatcích za odpady.
3)      Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o místních poplatcích.
4)   Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004
     
 
1)       2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon)
2)       § 6, odst. 1, věta druhá  zákona
3)       § 6, odst. 1, věta třetí  zákona
4)       zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………                   ………………………………………….
                    Bohuslav Korbel                                                      Jaroslav Převrátil
                    starosta                                                                    místostarosta
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 12.12.2003
 
Sejmuto dne ……………