Usnesení ze zasedání

Usnesení ZO č. 13 ze dne 3.9.2008

Usnesení ze zasedání ZO č. 13,  konané dne 3.9..2008
 
 
Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Urban, Vlásek, Aujezdecká, MUDr. Eremiáš,
Omluveni: Ing. Blažková
 
ZO po projednání:
 
 1. bere na vědomí kontrolu usnesení č. 12 - splněno
 2. schvaluje rozpočtové změny č. 1 ve výši 3 198 350 Kč 
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 1. schvaluje dodatek č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo s JM stavební na akci „Veřejný vodovod Ústrašice „
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 1. schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z obecního bytu
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 1. schvaluje nájemní smlouvu na pronájem prodejny s obchodním družstvem Jetnota Tábor za výši nájemného 1 Kč měsíčně na dobu neurčitou
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 1. schvaluje věcné břemeno pro E.ON na uložení kabelů NN v lokalitě Louže a
Za doubím
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 1. Schvaluje odkoupení pozemků pod panelkou za cenu 40 Kč/m2 od p. Evy Vondrákové,
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 1. Schvaluje příspěvek pro včelaře Planá n. L. ve výši 5000 Kč,
pro 4, proti výši příspěvku 2 zastupitelé
 1. souhlasí s pokračováním záměru vybudovat chodník od p.č. 54 k mostu
 2. souhlasí s umístěním vysílače pro fi SYS –DATA Com na obecním domě
 3. souhlasí s provedením odvedení meliorační vody v lokalitě Za dvorem
 4. nesouhlasí s další výstavbou Na novinách a se změnou ÚP na této lokalitě
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 
 
 
 
 
 
Ing. Vlastislav Machander, Ph.D.
starosta obce
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Eremiáš
         Urban