Usnesení ze zasedání

Usnesení ze zasedání ZO č.9 ze dne 24.10.2007

 
 
Usnesení ze zasedání ZO č. 9,  konané dne 24.10.2007
 
 
Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Ing. Blažková, Vlásek, Aujezdecká, MUDr. Eremiáš, Omluven - Urban
 
ZO po projednání:
 
  1. bere na vědomí kontrolu usnesení č. 8 – splněno ve všech bodech
  2. schvaluje opatření obecné povahy – územní plán Ústrašice,
pro 6 zastupitelů
  1. pověřuje starostu  podepsáním Smlouvy o smlouvě budoucí s fi VaK Jč na provozování vodovodu a ČOV,
pro hlasovalo 6 zastupitelů
  1. neschvaluje ukončení členství ve SMOOT Tábor,
pro hlasovalo 6 zastupitelů
  1. bere na vědomí zprávu starosty o stavebním dozoru na vodovod – Ing. Kubeš a fi na výměnu oken v obecním bytě – fi Frantík-Šedivý
  2. schvaluje úplatná věcná břemena majitelům soukromých pozemku po kterých jsou vedeny vodovodní řady ve výši 15 000 Kč každému,
pro hlasovalo 6 zastupitelů
  1. bere na vědomí informaci o vydání integrovaného povolení pro MTD, s.p. a vzdání se práva odvolání
 
 
Ing. Vlastislav Machander
starosta obce
 
 
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Eremiáš
         B. Vlásek