Usnesení ze zasedání

Usnesení ze zasedání ZO č. 7, konané dne 20.6.2007

Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Ing. Blažková, Vlásek, Aujezdecká
Omluveni: MUDr. Eremiáš, Urban
 
ZO po projednání:
 
  1. bere na vědomí kontrolu usnesení č. 6 – splněno ve všech bodech
 
  1. schvaluje závěrečný účet obce s přebytkem 2 973 360,30 Kč –
 
  1. bez výhrad, bere na vědomí zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2006 a schvaluje zprávu o plnění přijatých opatření.
pro hlasovalo 5 zastupitelů
 
  1. schvaluje pravidla zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.
pro hlasovalo 5 zastupitelů
 
  1. schvaluje podmínky výběrových řízení na komunikaci a chodník Za dvorem a přípojnou kanalizaci na ČOV.
pro hlasovalo 5 zastupitelů
 
  1. schvaluje smlouvu na dočasný pronájem pozemku p.č. 118/1 s fi JM stavební jako zařízení staveniště na stavbu vodovodu.
pro hlasovalo 5 zastupitelů
.
  1. schvaluje veřejnou vyhlášku na vymezení zastavěného území.
pro hlasovalo 5 zastupitelů
 
  1. bere na vědomí informaci o vodovodu a ČOV a připomínky p. Koláře Jar. st.
o posečení obecních pozemků
 
 
Ing. Vlastislav Machander
starosta obce
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: p. Vlásek
                           p. Aujezdecká