Usnesení ze zasedání

Usnesení ze zasedání ZO č. 21 ze dne 20.9.2006

Usnesení č. 21 ze  zasedání  ZO  Ústrašice,  ze dne 12.9. 2006

        
Přítomni: Korbel, Převrátil, Čížek Zd., Kolář Jar., Ing. Blažková, Horejšová
Omluveni: Ing. Machander Vl.
 
 
  1. ZO bere na vědomí zařazení akce Vodovod Ústrašice do dotačního titulu Mze 229310
 
  1. ZO bylo seznámeno s výsledky výběrového řízení na akci Kanalizace a komunikace obytný soubor Za doubím a schválilo podepsání smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení fi Remonst, stav. spol. s.r.o. Č. Budějovice ve výši 10 104 399 Kč
pro hlasovalo 5 přítomných, l se zdržel hlasování. Investiční akce bude realizována bez konečných úprav povrchů cca za 8 200 000 Kč, konečnou cenu stanoví dodatek smlouvy o dílo.
 
  1. ZO bylo informováno o výsledku výběrového řízení na akci Kanalizace a ČOV Ústrašice a schválilo podepsání smlouvy o dílo za 2 997 194 Kč
pro hlasovali všichni přítomní zastupitelé
 
  1. Zastupitelé projednali předčasné výběrové řízení na akci Vodovod Ústrašice a vypsání výběrového řízení jednomyslně neodsouhlasilo
 
  1. ZO neodsouhlasilo smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru na akci Kanalizace a ČOV Ústrašice
 
  1. ZO souhlasí s proplacením fa na částku 3142 Kč fi Elmont Tábor za elektrikářské práce za připojení obyvatel k internetu
 
  1. ZO bylo informováno o setkání důchodců dne 14.10.2006
 
  1. ZO doporučilo předat projekt na výstavbu vodovodu Ústrašice fi Remonst, aby posoudila položení vodovodního potrubí v lokalitě Za doubím a předložila cenu za kterou za kterou by toto dílo mohla provést. Na základě tohoto budou dál jednat zastupitelé obce s touto firmou.
 
  1. ZO schválilo vzdání se předkupního práva na pozemek p. č. 162/32 p. Šedivému,Ústrašice 71
 pro hlasovali všichni přítomní zastupitelé
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Blažková, Převrátil           Zapsal: Korbel