Usnesení ze zasedání

Usnesení ze zasedání ZO č. 18 ze dne 6.6.2006

Usnesení č. 18 ze  zasedání  ZO  Ústrašice,  ze dne  6. 6. 2006

        
Přítomni: Korbel, Převrátil, Čížek Zd., Kolář Jar., Ing. Machander, Ing. Blažková         
Omluveni: Horejšová B.
 
1.      ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za r. 2005
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
 
2.      ZO schválilo zadání ÚP Ústrašice
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
 
3.      ZO schválilo přidělení Grantu JčK na kanalizaci a ČOV ve výši 4 298 408 Kč
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
 
4.      ZO schválilo finanční příspěvek p. Finkovi na prodej pozemků Za doubím
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
 
5.      ZO schválilo rozpočtové změny v předneseném znění ve výši 1 270 500 Kč
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
 
6.      ZO neschválilo připojení bezdrátového internetu pro knihovnu a OÚ
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
 
7.      ZO schválilo prodej pozemku p.č. 95/24 – p. Pešina, Planá n. L.
  95/29 – manž. Matouškovi, Planá n. L.
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
 
8.      Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o montáži bezpečnostního zařízení do pohostinství a skladu obce, informaci o dotaci na výchovu lesních porostů ve výši 14 400 Kč, zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu PČR  OOP Sezimovo Ústí
9.      ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 219/2 o výměře cca 40 m2 panu Jaroslavu Kolářovi ml., Ústrašice 18 za cenu obvyklou
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
 
10.  ZO pověřuje starostu obce zrušením výběrového řízení na komunikaci a kanalizaci v lokalitě Za doubím a pověřuje ho vypsáním nového výběrového řízení za podmínek, které budou dohodnuty předem
pro hlasovali všichni přítomní poslanci
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Převrátil                                               Zapsal: Korbel B.
                                             Blažková