Usnesení ze zasedání

Usnesení č. 8 ze zasedání ZO dne 22.8.2007

 
Usnesení ze zasedání ZO č. 8,  konané dne 22.8.2007
 
 
Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Ing. Blažková, Vlásek, Aujezdecká, MUDr. Eremiáš, Urban
 
ZO po projednání:
 
  1. Bere na vědomí kontrolu usnesení č. 7 – splněno ve všech bodech
  2. Schvaluje výsledek výběrového řízení na kanalizaci. Komise vybrala fu Eremiáš stavební s.r.o. Ústrašice s nejlepší nabídkou – cena 2 994 906 Kč 
pro hlasovali 4 zastupitelé, proti 1 zastupitel, z hlasování byli vyloučeni 2 zastupitelé
  1. Schvaluje výsledek výběrového řízení na komunikaci a chodníky v lokalitě Za dvorem. Komise vybrala fu Strabag a.s. Soběslav s nejlepší nabídkou – cena 1 822 280 Kč, pro hlasovalo 6 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování
  2. Schvaluje nákup pozemku p.č. 15/22 o výměře 149 m2 za cenu 200 Kč/m2 od PHDr. Jindry Čekanové na rozšíření komunikace k ČOV
pro hlasovalo 7 zastupitelů
  1. Schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 – osvobození od placení místního poplatku za odpady
pro hlasovalo 7 zastupitelů
  1. Souhlasí se změnou projektové dokumentace na kanál č. 2 a zvýšení ceny cca o 500 tis. Kč
pro hlasovalo 7 zastupitelů   
 
 
 
 
Ing. Vlastislav Machander
starosta obce
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Blažková
         B. Vlásek