Usnesení ze zasedání

Usnesení č. 6 ze zasedání ZO dne 23.5.2007

Usnesení ze zasedání ZO č. 6,  konané dne 23.5.2007
 
 
Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Urban, Ing. Blažková, MUDr. Eremiáš M., Aujezdecká
Omluveni: Vlásek
 
ZO po projednání:
 
  1. bere na vědomí kontrolu usnesení č. 5 -  splněno ve všech bodech
2.            schvaluje výsledek výběrového řízení na stavbu veřejného vodovodu – vodovodní řad. ZO bylo seznámeno se závěry jednání výběrové komise výběrového řízení na dodavatele prací na akci: „Veřejný vodovod Ústrašice – vodovodní řad“. Výběrová komise doporučila přidělit zakázku uchazeči JM stavební s.r.o., která nabízí provedení stavby za cenu
11 744 349 Kč vč. DPH. Výběrová komise konstatovala, že uvedená firma nejlépe vyhověla kritériím stanoveným ve výběrovém řízení a podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci. ZO souhlasí s doporučením výběrové komise a pověřilo starostu Ing. Vlastislava Machandera podpisem rozhodnutí, dokladů výběrového řízení a smlouvy o dílo s vybraným uchazečem , fi JM stavební s.r.o.
pro hlasovalo 6 přítomných zastupitelů
3.   schvaluje vykonáváním stavebního dozoru na stavbu ČOV Ing. Jaroslava Eremiáše
pro hlasovali 3 zastupitelé, 3 se zdrželi hlasování
  1. schvaluje presentaci obce v katalogu fi Aspida a současně schvaluje rozpočtovou změnu na straně výdajů 5 515 Kč.
      pro hlasovalo 6 zastupitelů
5.   pověřuje starostu obce vypracováním pravidel zadávání a uskutečňování veřejných    zakázek dle zák. 137/2006 Sb
      pro hlasovalo 6 zastupitelů
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Blažková
                           p. Urban