Usnesení ze zasedání

Usnesení č. 5 ze zasedání ZO dne 2.5.2007

 
Usnesení ze zasedání ZO č. 5,  konané dne 2.5.2007
 
 
Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Vlásek, Urban, Ing. Blažková, MUDr. Eremiáš M., Aujezdecká
 
ZO po projednání:
 
  1. bere na vědomí kontrolu usnesení č. 4 -  splněno ve všech bodech
 
  1. schvaluje výsledek výběrového řízení na stavbu ČOV, stavbu bude provádět fi Chališ Tábor a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s touto firmou.
 pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. pověřuje starostu obce:
1.      vyhlášením výběrového řízení veřejnou vyhláškou dle zákona č. 137/2006 Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení
2.      k výzvě 5ti zájemců k účasti na výběrovém řízení
3.      ke jmenování 5ti členné hodnotící komise při účasti 3 zástupců obce a 2 odborníků a  zároveň ke jmenování 5ti náhradníků hodnotící komise v obdobném složení
4.      výsledek hodnocení účastníků soutěže předložit zastupitelstvu k potvrzení výsledku hodnocení výběru nejvhodnější nabídky
5.      potvrdit IGP a.s. pokračování odborné pomoci ve smyslu mandátní smlouvy uzavřené 23.6.2005, aktualizované dodatkem č. 2
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. schvaluje rozpočtové změny č. 2, v příjmové části 888 720 Kč, výdajové části 951 920 Kč, rozdíl 63 200 Kč uhradit z vlastních zdrojů.
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. Schvaluje spisový a skartační řád obce.
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. bere na vědomí informaci o přidělených grantech Jčk a dotaci POV
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Blažková
                           p. Vlásek