Usnesení ze zasedání

Usnesení č. 4 ze zasedání ZO dne 20.3.2007

 
Usnesení ze zasedání ZO č. 4,  konané dne 20.3.2007
 
 
Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Vlásek, Urban, Ing. Blažková, MUDr. Eremiáš M., Aujezdecká
 
ZO po projednání:
 
  1. bere na vědomí kontrolu usnesení č. 3 -  splněno ve všech bodech
 
  1. schvaluje nákup pozemku p.č. 13/4 od manž. Otcových za 175 000 Kč
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 – výdaje 175 000 – nákup pozemku, 5000 Kč skříňka na OÚ
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. schvaluje zadat výběrová řízení (ČOV, kanalizaci, vodovod) fi Tareka Tábor
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. schvaluje p. Aujezdeckou Marie pro spolupráci při pořizování ÚP s ORR při MěÚ Tábor
pro hlasovalo 6 zast., 1 proti
 
  1. schvaluje směrnici č. 1 - oběh účetních dokladů
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. schvaluje vstup obce do Jihočeské vodárenské společnosti Č. Budějovice
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. schvaluje vzdát se předkupního práva na pozemek p.č. 162/32 p. Josefa Šedivého
pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. navrhuje cenu za připojení na inž. sítě (vodovod, kanalizace) od p. Veleka ve výši
120 000 Kč.
            pro hlasovalo 7 zastupitelů
 
  1. při každém zasedání předloží účetní ZO k nahlédnutí výkaz Fin 12 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Blažková
                           p. Vlásek