Usnesení ze zasedání

usnesení č. 16 ze zasedání ZO dne 25.3.2009

Usnesení ze zasedání ZO č. 16, konané dne 25.3.2009
 
 
Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Vlásek, Aujezdecká, Urban, MUDr. Eremiáš
Omluveni: Ing. Blažková
ZO po projednání:
 
  1. bere na vědomí kontrolu usnesení č. 15 – splněno
 
  1. schvaluje rozpočtové změny č. 4,
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 
  1. schvaluje zřízení pracoviště CZECH POINT a žádost o dotaci na toto pracoviště,
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 
  1. schvaluje zřízení věcného břemene pro zřízení přípojky NN pro E.ON a zřízení věcných břemen na vodovodních řadech dle geodetického zaměření pro jednotlivé majetele,
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 
  1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s fi S+Ř, Soběslav, na prodloužení kanalizace,
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 
  1. pověřuje starostu vypracovat návrh vyhlášky o MP na zhodnocení pozemků v důsledku možnosti připojení na veřejný vodovod a kanalizaci
 
  1. pověřuje starostu zadat vypracování studie pro řešení kanalizace v západní části obce
 
  1. souhlasí s poražením 2 ks topolů na hřišti
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vlastislav Machander, Ph.D.
starosta obce
 
 
Ověřovatelé zápisu: Eremiáš
         Urban