Usnesení ze zasedání

Usnesení č. 15 ze zasedání ZO ze dne 17.12.2008

 
Usnesení ze zasedání ZO č. 15, konané dne 17.12.2008
 
 
Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Vlásek, Aujezdecká, Ing. Blažková, Urban
Omluveni: MUDr. Eremiáš,
ZO po projednání:
 
 1. bere na vědomí kontrolu usnesení č. 14 - splněno
 2. schvaluje rozpočtové změny č. 3, navýšení příjmů o 232 720 Kč, snížení výdajů
o 836 564,50 Kč
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 1. schvaluje rozpočtový výhled na r. 2010 – 2011, pro hlasovalo 6 zastupitelů
 2. schvaluje rozpočet na r. 2009 jako přebytkový, příjmy 2 860 000 Kč, výdaje
2 302 900 Kč,
pro hlasovalo 5 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování
 1. schvaluje OZV č. 1/2008 o místních poplatcích,
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 1. schvaluje OZV č. 2/2008 o stanovení vodného ve dvousložkové formě,
pro hlasovalo 5 zastupitelů, 1 se zdržel hlasování
 1. bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru
 2. schvaluje podání žádosti o dotace z POV na r. 2009- 1. rekonstrukce chodníku a VO od p.č. 71 k p.č. 67, 2. oprava MK od p.č. 67 k p.č. 2,
 pro hlasovalo 6 zastupitelů
 1. schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Městem Planá n. Luž. na řešení přestupků,
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 1. schvaluje pronájem pohostinství dosavadnímu nájemci p. Josefu Vaňkovi a pronájem prodejny Jednotě, obchodnímu družstvu Tábor,
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 1. schvaluje uzavřít smlouvu na věcné břemeno se Zemědělskou vodohospodářskou správou na přechod vodovodního a kanalizačního potrubí před potoka,
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 1. schvaluje uzavřít smlouvu o provozování vodovodní a kanalizační sítě včetně ČOV a tlakové stanice s fi VAK Jč Tábor,
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 1. schvaluje cenu vodného a stočného na r. 2009, vodné – 30 Kč/m3 pitné vody, stočné – 10 Kč za 1 m3 odpadní vody dle normativu 35 m3 na osobu a rok,
pro hlasovalo 6 zastupitelů
 
 
 
 
Ing. Vlastislav Machander, Ph.D.
starosta obce
 
 
Ověřovatelé zápisu: Vlásek
         Urban