Usnesení ze zasedání

usnesení č. 14 ze zasedání OZ 29.10.2008

Usnesení ze zasedání ZO č. 14, konané dne 29.10.2008
 
 
Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Vlásek, Aujezdecká, Ing. Blažková
Omluveni: MUDr. Eremiáš, Urban
 
ZO po projednání:
 
  1. bere na vědomí kontrolu usnesení č. 13 - splněno
  2. schvaluje rozpočtové změny č. 2 ve výši 342 250 Kč 
pro hlasovalo 5 zastupitelů
  1. schvaluje dodavatele na stavbu chodníku u Mlejnku a podepsání smlouvy o dílo s fi Chališ Tábor 
 pro hlasovalo 5 zastupitelů
  1. stanovuje výši poplatku za odebranou vodu do 30.10.2008 ve výši 20 Kč/m3,
pro hlasovalo 5 zastupitelů
  1. schvaluje nákup pozemku p.č. 38/1 o výměře 127 m2 od p. Vondrákové Evy
pro hlasovalo 5 zastupitelů
  1. schvaluje dohodu o předávce vody s Vodárenskou společností Táborsko a pověřuje starostu jejím podpisem
pro hlasovalo 5 zastupitelů
  1. schvaluje dar 5ti vysokoškolákům ve výši 4000 Kč každému
pro hlasovalo 5 zastupitelů
  1. souhlasí s přípravou smlouvy na pronájem pozemku p.č. 13/4
  2. doporučuje provést opravu klubovny u pož. zbrojnice a poté zajistit další využití
 
 
 
 
Ing. Vlastislav Machander, Ph.D.
starosta obce
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Vlásek
         Aujezdecká