Usnesení ze zasedání

usnesení č. 11 ze zasedání ZO ze dne 19.12.2007

 
 
Usnesení ze zasedání ZO č. 11,  konané dne 19.12.2007
 
 
Přítomni: Ing. Machander, Pánek, Urban, Vlásek, Aujezdecká, MUDr. Eremiáš,
    Ing. Blažková
 
ZO po projednání:
 
  1. bere na vědomí kontrolu usnesení č. 10 – splněno ve všech bodech
  2. schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v předneseném znění
pro hlasovalo 7 zastupitelů
  1. schvaluje rozpočtové provizorium pro hospodaření v prvních 3 měsících roku 2008 ve výši 3/12 rozpočtu, kdy budou hrazeny nutné výdaje
pro hlasovalo 7 zastupitelů
  1. schvaluje rozpočtový výhled v předneseném znění na r. 2009 - 2010
pro hlasovalo 7 zastupitelů
  1. bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru
  2. schvaluje OZV č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
pro hlasovalo 7 zastupitelů
  1. bere na vědomí informaci o prodeji podílových listů u ČS
  2. bere na vědomí jmenování inventarizační komise
  3. schvaluje dar 4000 Kč studentce VŠ Ivetě Buďové
pro hlasovalo 7 zastupitelů
  1. pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly prodeje betonových rour – zprávu podá na příštím zasedání ZO
 
 
 
 
Ing. Vlastislav Machander, Ph.D.
starosta obce
 
 
Ověřovatelé zápisu: B. Vlásek
         Ing. Blažková