Usnesení ze zasedání

Usnesení č. 1 ze zasedání ZO konané dne 9.11.2006

Usnesení ze zasedání ZO č. 1. konané dne 9.11.2006

 
Přítomni: Ing. Machander Vl., Pánek J., Vlásek B., Urban J., Ing. Blažková M.,
MUDr. Eremiáš M., Aujezdecká M.
 
ZO po projednání:
  1. volí předsedou finančního výboru Ing. Miroslavu Blažkovou, členy FV Janu Popovičovou a MUDr. Marka Eremiáše,
předsedou kontrolního výboru p. Bohumila Vláska, členy KV Olgu Buďovou a Jana Urbana
pro hlasovalo všech 7 zastupitelů
  1. pověřuje starostu obce Ing. Machandera vypracováním a podáním žádost o Grant JčK na výstavbu ČOV, přípojné kanalizace a vodovodu podle vydaných směrnic JčK,
pro hlasovalo všech 7 zastupitelů
  1. schvaluje odměny zastupitelů takto: neuvolněný starosta 8800 Kč, neuvolněný místostarosta 7700 Kč, předsedové výborů 500 Kč, ostatní členové zastupitelstva
300 Kč
pro hlasovalo všech 7 zastupitelů
  1. schvaluje program obnovy venkova na r. 2007-2010 s těmito akcemi:
2007 – rekonstrukce VO směrem k husárně a Louže – 200 000 Kč,
výměna oken v obecním bytě – 100 000 Kč
2008 – rekonstrukce veřejného rozhlasu – 200 000 Kč
2009 – oprava místní komunikace k husárně a Louže v hodnotě 1 000 000 Kč
2010 – rekonstrukce VO a chodníku okolo panelky v hodnotě 150 000 Kč VO
a 400 000 Kč chodníky
schvaluje podání žádosti na dotace POV na r. 2007 na rekonstrukci VO, výměnu oken
pro hlasovalo všech 7 zastupitelů
  1. schvaluje rozpočtový výhled na r. 2008 – 2009
2008 – příjmy 12 500 000 Kč, výdaje 16 000 000 Kč, rozdíl příjmů a výdajů bude řešen úvěrem,
2009 – příjmy 2 750 000 Kč, výdaje 2 750 000 Kč
pro hlasovalo všech 7 zastupitelů
  1. bere na vědomí zprávu o částečném přezkumu hospodaření za r. 2006
  2. schvaluje zrušení výběrového řízení na ČOV zadané minulým zastupitelstvem, které zastupovala fi Tareka Tábor
pro hlasovalo všech 7 zastupitelů
  1. pověřuje předsedu KV p. Vláska provedením kontroly výběrového řízení na stavbu kanalizace na Loužích a směrem k hlavní silnici
  2. pověřuje starostu obce Ing. Machandera projednat s Ing. Eremiášem Jar. Prováděním stavebního dozoru na akci „Obytný soubor Za doubím“ a to ihned
pro hlasovalo 6 zastupitelů, 1 byl proti
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Blažková M.       Ing Machander Vlastislav
  Vlásek B.                  starosta obce